Quy định số 163.docx.của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập

line
17 tháng 10 năm 2016

Quy định số 163-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập 

16:06 | 29/09/2007

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân và các quy định của Nhà nước về trường học, bệnh viện ngoài công lập;

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập như sau:

I. CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

II. NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc thu học phí, viện phí, tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám, chữa bệnh v.v..

2- Tham gia với chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển của đơn vị, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên, học sinh và chăm sóc, phục vụ người bệnh; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng về phân phối theo các quy định của Nhà nước.

3- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học, bệnh viện và địa phương nơi đơn vị đóng.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng

1. Giáo dục đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị tự giác chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và các quy định của Nhà nước, làm cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm vững chủ trương xã hội hoá giáo dục, y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2- Tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy giáo và đạo đức của người thầy thuốc.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

1- Chủ động phối hợp với hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

2- Cấp ủy chủ động tham gia ý kiến với chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc trong việc kiện toàn tổ chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trong đơn vị.

3- Đề xuất kiến nghị bởi cơ quan có thầm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân

1. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể nhân dân trong trường học, bệnh viện vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong đơn vị.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng

1. Cấp ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng.

2- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên.

3- Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.

4- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên trong bộ máy quản lý điều hành của đơn vị và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

6- Xây dựng cấp ủy, trước nhất là thường trực cấp ủy có đủ  phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Bí thư cấp ủy nên là cán bộ lãnh đạo quản lý của đơn vị (thành viên hội đồng quản trị, ban giám hiệu, ban giám đốc).

III. QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HIỆU TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 7. Đối với hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc

1-  Cấp ủy xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc vì mục tiêu xây dựng và phát triển đơn vị. Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

2- Sau mỗi học kỳ, năm học (đối với nhà trường), hằng quý (đối với bệnh viện) hoặc khi có yêu cầu, cấp ủy chủ động thông báo với hội đồng quan trị, hiệu trưởng, giám đốc ý kiến của đảng viên, quần chúng trong đơn vị về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chính sách, chế độ để bàn biện pháp phối hợp giải quyết; chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc trao đổi với cấp ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị để đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện.

3- Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng (nếu là đảng viên) khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nếu có vấn đề chưa thống nhất giữa cấp ủy và hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc thì chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cùng báo cáo lên cấp ủy và cơ quan quản lý cấp trên.

Điều 8. Đối với các đoàn thể nhân dân

Hằng quý hoặc khi có yêu cầu đột xuất, cấp ủy làm việc với các đoàn thể nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 9. Đối với các tổ chức có liên quan

1- Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy cơ sở chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp (hoặc cấp ủy được ủy quyền) về mọi mặt.

2- Cấp ủy xây dựng mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương nơi có trụ sở trường học, bệnh viện và nơi có đảng viên cư trú để phối hợp công tác và quản lý đảng viên.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2- Căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các trường học, bệnh viện ngoài công lập xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

T/M Ban Bí thư

(đã ký)

Phan Diễn

 

Góp ý