Chức năng nhiệm vụ

line
01 tháng 12 năm 2016

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. CHỨC NĂNG

Đảng bộ Trường Đại học Văn Hiến là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các giảng viên, cán bộ, nhân viên trong Trường thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đối với Nhà trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giảng viên, cán bộ, nhân viên  trong Trường; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
II. NHIỆM VỤ
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
1- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc việc điều hành nhà trường, trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động có liên quan đến sinh viên như tuyển sinh, thu học phí, lệ phí, tổ chức thi, cấp chứng chỉ, văn bằng,…
2- Tham gia với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển của Nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng trong phân phối lợi ích theo các quy định của Nhà nước.
3- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học và địa phương nơi đơn vị đóng.
Lãnh đạo công tác tư tưởng:
1- Giáo dục đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Nhà trường tự giác chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và chủ trương xã hội hoá giáo dục của Nhà nước.
2- Tuyên truyền, vận động các thành viên trong Nhà trường xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy giáo, của cán bộ, nhân viên làm việc trong môi trường giáo dục.
Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:
1- Chủ động phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong Nhà trường có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.
2- Đảng ủy chủ động tham gia ý kiến với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trong việc kiện toàn tổ chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trong Nhà trường.
3- Đề xuất kiến nghị với cơ quan có thầm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.
Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
1- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong Nhà trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
2- Lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong Nhà trường.
3- Lãnh đạo Ban chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên chủ động phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo để nâng cao ý thức công dân, định hướng giá trị; trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng sống; chăm lo các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn – thể – mỹ cho sinh viên.
Xây dựng tổ chức đảng:
1- Cấp ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực là hạt nhân chính trị, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong Nhà trường.
2- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên.
3- Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong Nhà trường.
4- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên trong bộ máy quản lý điều hành của Nhà trường và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
5- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.
6- Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.

Góp ý